Sociaal tarief voor elektriciteit, aardgas en warmte

 

Wat is het sociaal tarief?

Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit, aardgas of warmte voor personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën. Dit sociaal tarief helpt om de energiefacturen te kunnen betalen. Dit tarief is gelijk in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder.

 • Voor elektriciteit varieert het sociaal tarief naargelang je gezin beschikt over een enkelvoudige teller (dagteller), een tweevoudige teller (dag- en nachtteller), of uitsluitend een nachtteller.
 • Voor aardgas en warmte bestaat er één enkel sociaal tarief.

 

Wie heeft recht op het sociaal tarief?

Er zijn verschillende categorieën van personen of gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief. Hieronder staan deze opgesomd.

 

Categorie 1

Jij (of een persoon die bij jou gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van het OCMW:

 • een leefloon
 • een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon
 • een maatschappelijke steun die geheel of gedeeltelijk ten laste genomen wordt door de federale staat
 • een voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen
 • een tegemoetkoming voor gehandicapten

 

Categorie 2A

Jij (of een persoon die bij jou gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van de FOD Sociale Zekerheid Directie Personen met een Handicap (FOD SZ DGPH):

 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming
 • een integratietegemoetkoming
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden

 

Categorie 2B

Jij (of een persoon die bij jou gedomicilieerd is) ontvangt volgende tegemoetkoming: via de Zorgkas waarbij de rechthebbende aangesloten is, een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger was dit een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).

 

Categorie 2C

Jij (of een persoon die bij jou gedomicilieerd is) ontvangt via Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie, een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (vroeger was dit de verhoogde kinderbijslag).

 

Categorie 3

Jij (of een persoon die bij jou gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van de Federale Pensioendienst (FPD):

 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 65% (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen)
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden

 

Categorie 4

Je bent huurder van een sociaal appartement waarvan de verwarming op aardgas afhangt van een collectieve installatie, in een gebouw dat volledig verhuurd wordt door het SVK.

 

Als jouw gezin een budgetmeter heeft, wordt het sociaal tarief ook toegekend als jouw gezin tot een rechthebbende categorie behoort.

 

Hoe ontvang je het sociaal tarief?

Als je tot de categorieën 1, 2A, 2B, 2C of 3 behoort, heb je automatisch recht op het sociaal tarief. Eén keer om de drie maanden geeft de FOD Economie alle namen van rechthebbenden door aan de energieleveranciers. Je hoeft dus geen attest meer aan te leveren aan de leverancier. De mogelijke startdata van het sociaal tarief zijn dus 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Je moet er rekening mee houden dat je het nieuwe tarief pas op de factuur van de daaropvolgende maand kunt zien.

 

Voorbeeld: je valt sinds februari onder één van de categorieën. Jouw naam wordt in april doorgegeven aan jouw leverancier. Jouw factuur van mei wordt op basis van het sociaal tarief aangerekend.

 

Als huurder van een appartement van een SVK (categorie 4), waarvan de verwarming op aardgas afhangt van een collectieve installatie, krijg je het sociaal tarief niet automatisch. Je moet hiervoor contact opnemen met de beheerder van het appartementsgebouw; hij/zij moet het sociaal tarief aanvragen. De beheerder voor de sociale huurder is het SVK, het SVK contacteert de energieleverancier om het sociaal tarief aan te vragen.

 

Tijdelijk recht op sociaal tarief (verlengd tot 31 maart 2023)

Naast bovenstaande categorieën is er ook een extra tijdelijke categorie, wanneer je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en een contract hebben afgesloten als residentiële afnemer van elektriciteit, aardgas of warmte (dit is een contract voor eigen gebruik), hebben tijdelijk recht op het sociaal tarief. Deze maatregel is verlengd tot 31 maart 2023.

 

Door het recht op verhoogde tegemoetkoming heb je verschillende voordelen:

 • hogere terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging
 • regeling sociale derdebetaler bij de huisarts
 • lagere gemeentebelasting
 • langere tarieven bij het openbaar vervoer
 • lagere bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering
 • en nu dus ook tijdelijk recht op sociaal tarief

 

Wie heeft er recht op verhoogde tegemoetkoming?

Als je een van onderstaande sociale uitkeringen krijgt, heb je automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming. Er hoeft dus geen actie te worden ondernomen.

 • een leefloon of steun van het OCMW (3 maanden ononderbroken)
 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een rentebijslag
 • een uitkering wegens een erkende handicap ontvangen van de FOD sociale zekerheid

 

Heb je geen sociale uitkering, dan moet je de verhoogde tegemoetkoming aanvragen bij jouw ziekenfonds. Je hebt enkel recht op de verhoogde tegemoetkoming als het bruto jaarinkomen van het gezin lager is dan 20.292,59​ EUR (vermeerderd met 3.756,71​ EUR per bijkomend gezinslid). Er wordt gekeken naar de inkomsten van het jaar jouw aanvraag voorafgaat. Als je in 2023 een aanvraag indient, wordt er dus rekening gehouden met de inkomsten voor het volledige jaar 2022.

 

Er wordt gekeken naar de beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkomsten, pensioen, uitkering wegens arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, werkloosheidsuitkeringen en alimentatie (inclusief buitenlandse inkomsten). Kindertoeslag, toelagen voor gehandicapten en inkomsten uit studentenarbeid als de student nog kinderbijslag geniet, worden niet meegeteld om het bruto jaarinkomen te berekenen.

 

Voor specifieke doelgroepen is er een hogere grens voor het bruto jaarinkomen van het gezin. Je heeft enkel recht op de verhoogde tegemoetkoming als het bruto jaarinkomen van jouw gezin lager is dan 23.680,87​ EUR (vermeerderd met 4.383,98 EUR per bijkomend gezinslid) en je zich in een van volgende situaties bevindt:

 • Gepensioneerde
 • Langdurig werkloze
 • Gehandicapte
 • Eenoudergezin
 • Weduwnaar/weduwe
 • Invalide

 

Denk je recht te hebben op een verhoogde tegemoetkoming maar deed je nog geen aanvraag? Neem dan contact op met jouw ziekenfonds. Een lijst van de ziekenfondsen vind je hier: https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/andere-professionals/ziekenfonds/paginas/contacteer-ziekenfondsen.aspx

 

Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen, maar nog geen sociaal tarief voor aardgas of elektriciteit?

Normaal gezien krijg je automatisch het tijdelijke sociaal tarief voor aardgas of elektriciteit van jouw energieleverancier als je een verhoogde tegemoetkoming hebt. Soms is dat echter niet het geval. Hier zijn enkele redenen voor.

 • Je hebt recht op verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen, maar je moet die zelf nog aanvragen bij het ziekenfonds.
 • Heeft het ziekenfonds jouw aanvraag voor verhoogde tegemoetkoming goedgekeurd? Vraag dan bij jouw ziekenfonds een attest dat bewijst je recht hebt op het sociaal tarief omdat je een verhoogde tegemoetkoming krijgt. Bezorg dat attest van het ziekenfonds aan jouw energieleverancier.
 • Krijg je het sociaal tarief nog steeds niet? Controleer of er een probleem is met jouw persoonsgegevens. Contacteer jouw energieleverancier om jouw persoonsgegevens na te kijken en aan te passen. Geef eventueel jouw rijksregisternummer door. Veelvoorkomende fouten zijn:
  • vermelding onder beide familienamen van het gezin
  • contract op naam van een intussen overleden gezinslid
  • contract onder een andere naam dan de officiële naam vermeld in het Rijksregister (bv. Betty ipv Liesbeth)
  • een verkeerde geboortedatum

 

Andere voordelen

Heb je recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas, dan geniet je daarnaast ook nog van enkele andere voordelen: