Kandidaat-Huurder

Wonen is een basisbehoefte, en een belangrijke voorwaarde om ook andere rechten te kunnen uitoefenen. Het recht op wonen is een erkend basisrecht.

Belgische Grondwet: “ Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.” (Artikel 23)

Vlaamse Wooncode (1997): “ Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd.” (Artikel 3)

Huren bij een SVK


Inschrijven

Iedereen die voldoet aan een aantal voorwaarden kan zich inschrijven bij het SVK. Die voorwaarden gaan over inkomen, eigendomsbezit, meerderjarigheid, maar ook taal- en inburgeringsbereidheid en de voorwaarde dat je ingeschreven moet zijn in het bevolkingsregister.

Inschrijven


Toewijzing

Sociale verhuurkantoren hebben meer kandidaat-huurders dan woningen. Daarom werken ook de SVK’s met een wachtregister.

Toewijzing

Wachtlijst


Privacy

Als we persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van SVK ZOVL, Lindestraat 51, 9550 Herzele. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders mogelijk te maken, om de concrete huurvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

U kunt uw informatie controleren en aanpassen door te e-mailen naar info@svkzovl.be

Je kan op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen  nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in 'machtigingen'.

Algemene Verordering Gegevensbescherming - AVG.pdf