Huurder

Het intern huurreglement

In het intern huurreglement schetsen we de voorwaarden, verwachtingen en werkwijze voor de huurders van het SVK, zijnde;

  • De (onder)huurder.
  • De huurovereenkomst en het reglement van inwendige orde
  • Het einde van de huurovereenkomst
  • Communicatie met het SVK

Intern Huurreglement - deel II.pdf

Brochure Ziezo - voor huurders.pdf


Model Onderhuurcontract

Model onderhuurcontract.pdf

Toelichting voor huurder SVK.pdf


Klachtenprocedure

Een klacht is een formele uiting van ontevredenheid omtrent het al dan niet efficiënt en effectief werken van een dienst van het SVK.

Procedure Klachtenbehandeling.pdf


Huursubsidie

Als je een woning van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen huurt, kan je een huursubsidie krijgen. Het SVK zorgt voor de aanvraag van de huursubsidie bij de Vlaamse overheid. Indien aan alle voorwaarden is voldaan wordt een bedrag in mindering gebracht van de maandelijkse huur die je betaalt aan het SVK. Hiervoor zal het SVK u tijdig inlichten.

Vlaamse huursubsidie


Huurpremie

De huurpremie is een premie die u kunt ontvangen als u vier jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huurpremiebesluit.

Vlaamse huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning

Vlaamse huurpremie wanneer u op een wachtlijst staat


Huurbegeleiding

U kan ons steeds contacteren op 053/39.40.70 voor eventuele vragen of opmerkingen die u wenst te bespreken met één van onze huurbegeleiders.


Privacy

Als we persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van SVK ZOVL, Stationsstraat 196, 9550 Herzele. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders mogelijk te maken, om de concrete huurvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

U kunt uw informatie controleren en aanpassen door te e-mailen naar info@svkzovl.be

Je kan op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen  nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in 'machtigingen'.

Algemene Verordering Gegevensbescherming - AVG.pdf