Eigenaar-Verhuurder

U wenst uw huis, appartement of studio te verhuren, maar u wilt zelf niet (meer) instaan voor het beheer van de huurwoning? Dan vormt het sociaal verhuurkantoor de ideale partner om uw woning te verhuren.

Verhuren aan een SVK

Hoe verloopt het inhuurproces?

 Informatiebrochure kandidaat-verhuurder.pdf


Voordelen

Verhuren via een SVK biedt de eigenaar-verhuurder een aantal stevige voordelen. Zo garandeert het SVK een stipte betaling van de huur, zijn we als huurder verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning, en begeleiden we de huurder. Mogelijks kan je gebruik maken van een renovatietegemoetkoming of een fiscale mindering als je je woning opknapt.

Bij verhuur aan ons kantoor werkt u samen met een professionele partner:

 • garantie op huurbetaling;
 • enkel belasting op het kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten;
 • het vermijden van langdurige leegstand van uw woning en de bijbehorende leegstandsheffing;
 • onderhoud van de woning, met de garantie dat de woning in een goede staat wordt teruggegeven (mits rekening van eventuele slijtage);
 • recht op renovatie- en energiepremies;
 • administratieve ondersteuning bij renovatiewerken
 • kosteloze service van prospectie tot verhuring.
  • verkennend gesprek over het verhuren via een SVK
  • bezoek aan de woning
  • opmaak technisch verslag
  • opmaak hoofduurovereenkomst
  • opmaak plaatsbeschrijving
  • registratie hoofduurovereenkomst
  • registratie plaatsbeschrijving
 • administratieve opvolging van de huurder

Voordelen voor de verhuurder


Verwachtingen

Het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen stelt ook een aantal verwachtingen. Deze verwachtingen passen binnen een regelgevend kader gesteld door de Vlaamse regering.

Huurpijs

Vraagt geen commissieloon, maar wel een billijke huurprijs (iets lager dan de marktprijs). Deze huurprijs varieert en is afhankelijk van o.a. de grootte van de woning, aantal slaapkamers, de kwaliteit van de woning, de ligging,….

Woningkwaliteit

De woning dient conform te zijn met de Vlaamse kwaliteitsnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit). Na een woningbezoek door één van onze technische medewerkers ontvangt u een technisch verslag waarin, zo nodig, enkele opmerkingen worden opgesomd waarmee rekening dient gehouden te worden opdat de woning geschikt is om te verhuren.

Woningkwaliteit


Premies

Indien uw woning aan renovatie toe is. Kan u recht hebben op een aantal premies. Voor meer informatie kan u terecht bij het SVK Zuid-Oost-Vlaanderen over de werken waarvoor een premie verkregen kan worden.

Sociale dakisolatieprojecten huurwoningen: www.vlaanderen.be/huur-en-isolatiepremie

Voor meer informatie over premies van de Vlaamse overheid, de provincies of de gemeenten:


Private huurwetgeving

Het verhuren aan het SVK houdt in dat u kan blijven genieten van alle voordelen en zekerheden uit de private Woninghuurwet, zonder de vele zorgen die ermee gepaard gaan. Het SVK wordt uw huurder zonder dat u als eigenaar-verhuurder rekening hoeft te houden met de onderhuurder (huurder van het SVK).

Private huur

 


Privacy

Als we persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van SVK ZOVL, Stationsstraat 196, 9550 Herzele. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders mogelijk te maken, om de concrete huurvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

U kunt uw informatie controleren en aanpassen door te e-mailen naar info@svkzovl.be

Je kan op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen  nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in 'machtigingen'.

Algemene Verordering Gegevensbescherming - AVG.pdf